Scholarship for the year 2016-2017

Sl No      Date Sanction Amount

B.A

B.Com Total No of Students Scheme From
M F M F Male Female Total
1 16.08.2017 46911.00 3 2 1 1 4 3 7 ST Student Fee Concession ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ ¸ÀªÀiÁd PÀ¯Áåt E¯ÁSÉ UÀzÀUÀ
2 26.12.2017 7620.00 0 0 2 5 2 5 7 OBC Fee Concession »AzÀĽzÀ ªÀUÀðUÀ¼À PÀ¯Áåt E¯ÁSɬÄAzÀ ±ÀÄ®Ì «£Á¬Äw
3 31.10.2017 13540.00 1 1 1 1 2 2 4 SC Student Fee Concession ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ ¸ÀªÀiÁd PÀ¯Áåt E¯ÁSÉ UÀzÀUÀ
4 18.01.2018 460920.00 12 14 52 53 64 67 131 OBC Fee Concession »AzÀĽzÀ ªÀUÀðUÀ¼À PÀ¯Áåt E¯ÁSɬÄAzÀ ±ÀÄ®Ì «£Á¬Äw
5 01.02.2018 64431.00 0 0 8 8 8 8 16 SC Student Fee Concession ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ ¸ÀªÀiÁd PÀ¯Áåt E¯ÁSÉ UÀzÀUÀ
TOTAL 593422.00 16 7 64 68 80 85 165